Llicència per a la tinença i/o conducció d'animals considerats potencialment perillosos

Procediment administratiu per a l'obtenció de la llicència que permet la tinença i/o conducció d'animals potencialment perillosos que resideixen habitualment a Rubí.

1.  Són considerats gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les següents races o els seus creuaments:

-          Akita Inu

-          American bully*

-          Bullmastiff

-          Dòberman

-          Dog argentí

-          Dog de Bordeus

-          Fila Brasileiro

-          Mastí napolità

-          Pit bull terrier

-          Gos de presa canari

-          Rottweiler

-          Staffordshire Bull Terrier (també conegut com a staff anglès)

-          Terrier Staffordshire americà (també conegut com a am staff o american stanford)

-          Tosa japonès (Tosa inu)

           

    * American bully: raça creada a la dècada dels anys 90 mitjançant el creuament de diverses races considerades potencialment perilloses. Tot i que no està inclosa a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, atès que descendeix de creuaments de races de gossos potencialment perillosos al Registre general d'animals de companyia se l'hi considera.

 

2.  Aquells que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.

3.  Els que els ajuntaments determinin, com a conseqüència del seu caràcter marcadament agressiu o perquè hagin protagonitzat agressions a persones o a altres animals.

Els majors d'edat propietaris/àries o posseïdors/es de gossos considerats potencialment perillosos amb residència habitual a Rubí.

 1. Model d'instància per a la sol·licitud de la llicència per a la tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos.
 2. Carta de pagament d'autoliquidació de la taxa.
 3. Original i còpia del DNI, NIE o passaport del propietari.
 4. Original i còpia de l'acreditació de la identificació de l'animal mitjançant microxip (cartilla sanitària, carnet de l'arxiu d'identificació d'animals de companyia, document d'inscripció a l'arxiu d'identificació d'animals de companyia o document d'inscripció al Registre general d'animals de companyia).
 5. Original i còpia del certificat de capacitat física i aptitud psicològica, emès per centre de reconeixement degudament autoritzat amb data d'expedició no superior a un any de la data de sol·licitud de la llicència.
 6. Declaració responsable de no haver estat sancionat amb alguna de les sancions que impedeixen l'obtenció de la llicència.
 7. Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253,03 €. En aquesta pòlissa haurà de figurar les dades d'identificació de l'animal (número de microxip). Aquesta pòlissa ha de cobrir al propietari i al/s conductor/s de l'animal.
 8. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers, vigent a la data de sol·licitud.
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí
Telèfon: 93 5887000
Horaris: 

Horari general: de dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18.30h, divendres i vigílies de festius (11 i 31 d'octubre, 5 i 7 de desembre) de 8:30 a 14:00h.

 

Horari intensiu: de dilluns a divendres de 8:00 a 15:00h durant els següents dies:

- de l'11 al 14 d'abril (setmana santa)

- de l'1 de juny al 30 de setembre (estiu)

- del 27 de desembre de 2022 al 5 de gener de 2023 (Nadal)

 

Atenció presencial.

  • Amb cita prèvia en l’horari assenyalat a sota. La cita es pot obtenir de la següent manera:
   • Per Internet: sol·licitar cita prèvia.
   • Per telèfon: trucant al 93 588 70 00 (marcant l’opció 1)
   • Presencial: a l’OAC o a la consergeria de l’Ajuntament
  • Sense cita prèvia: cal agafar tiquet i esperar el torn corresponent. En aquest cas l’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

També hi ha disponible un canal de suport a les tramitacions en línia, XatBot, amb el nom de Rubí Suport.
El servei està disponible des de:
    Whatsapp: a través del telèfon 623 196 219 o bé en aquest enllaç
    Telegram: SuportRubi_Bot

Taxa impost de tinença d'animals. Ordenança fiscal núm. 24

Recurs de reposició i contenciós administratiu
Decret
 1. Llei  10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 2. Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
 3. Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos.
 4. Reial Decret 287/2002, de 22 de març, que desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobte el Règim Jurídic de la Tinença d'animals potencialment perillosos.
 5. Ordenança reguladora de la tinença d'animals de l'Ajuntament de Rubí.
 1. La llicència té un període de validesa de 5 anys. No obstant això, la llicència perdrà la seva vigència en el moment que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits necessaris per a l'obtenció de la mateixa.
 2. El titular ha de sol·licitar la inscripció del seu gos en el cens municipal d'animals de companyia en els 15 dies posteriors a la data d'obtenció de la llicència.
 3. Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa d'assegurança, s'haurà de lliurar-ne una còpia a l'ajuntament per tal que pugui comprovar la seva vigència.
 4. El propietari de l'animal haurà de notificar al registre qualsevol canvi en un termini de 15 dies (venda, pèrdua, mort, etc.).
 5. No disposar de la llicència constitueix una infracció administrativa sancionable.
 6. D'acord amb el Decret 170/2002, esmentat a la secció de Normativa, són requisits d'obligat compliment per poder obtenir la llicència, no haver estat condemnat/ada per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat/da per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. Us informem que tots els particulars condemnats per sentència ferma que hagin extingit la seva responsabilitat penal, tenen el dret d'obtenir del Ministeri de Justícia la cancel·lació del seus antecedents penals en els terminis que marca la Llei.