Esteu aquí: Inici → Tràmits

Comunicació prèvia d'obres

Mitjançant la comunicació prèvia, la persona interessada posa en coneixement de l'Ajuntament, els fets i documentació necessària amb caràcter previ a l'inici o modificació de totes aquelles obres i actuacions urbanístiques susceptibles de control municipal i que no afectin a edificacions catalogades.

Pagament de la taxa

El primer pas per presentar una comunicació prèvia d?obres serà sol·licitar cita prèvia a l?Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona a la pàgina web (https://orgtn.diba.cat/TramitsPagaments/CitaPrevia/citapreviaP0?NouTramit=True) per recollir l?autoliquidació de la taxa corresponent, aportant aquesta instància degudament emplenada. Un cop s?hagi liquidat la taxa a l?entitat bancària, es podrà iniciar el tràmit presentant la documentació necessària a qualsevol de les Oficines d?Atenció al Ciutadà o a la Finestreta Única Empresarial de l?Ajuntament de Rubí; així mateix caldrà constituir les fiances que si es paguen amb targeta de crèdit, es poden liquidar a la mateixa oficina de l?Ajuntament.

Obres que requereixen intervenció de tècnic

 • Substitució o nova implantació d?antenes i/o infraestructures relatives a les xarxes públiques de comunicacions electròniques que, d'acord amb la legislació sobre telecomunicacions, estiguin subjectes al règim de declaració responsable que s'hi estableix.
 • Substitució/arranjament generalitzada d?elements no estructurals de cobertes i terrats (teules, teles asfàltiques, enrajolats, ...), quan sigui necessària la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar i/o que continguin AMIANT.
 • Restauració, neteja i/o reparació de façanes, i dels seus elements, quan sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o altre element auxiliar similar i/o que continguin AMIANT.
 • Construcció, restauració, neteja, reparació i/o substitució d?envans pluvials, i dels seus elements, quan sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o altre element auxiliar similars i/o que continguin AMIANT.
 • Redistribucions d'habitatges, locals, naus, etc..., entesa com l?enderroc d?envans i/o la nova construcció amb independència del material emprat (sense alteració/afectació de l'estructura, sense variar la superfície construïda o volum existents, ni canviar l?ús a residencial).
 • Formació de la solera del paviment interior o exterior d'un edifici i/ espais comunitaris.
 • Col·locació de falsos sostres (nova instal·lació).
 • Construcció i/o instal·lació de piscines sense cobriment en explenada existent en substitució de terres.
 • Millora de l'accessibilitat d'edificis (si no afecta l'estructura).
 • Cates en edificacions existents que afectin a l?estructura.
 • Construcció, enderroc, substitució, modificació o reparació de murs de contenció.
 • Instal·lació d'hivernacles o instal·lacions similars, quan els murs perimetrals d'aquestes instal·lacions siguin inferiors a un metre d'alçària.
 • Construcció i/o instal·lació de casetes provisionals a l'interior de l'obra.
 • Instal·lació de xemeneies domèstiques.
 • Instal·lació i/o reparació de xemeneies industrials i/o en locals.
 • Canvi d'ús (excepte a residencial).
 • Col·locació de cartells i tanques de propaganda visibles des de la via pública.
 • Instal·lació de grues pont a l'interior d'edificis industrials.
 • Condicionament per a noves activitats.
 • Col·locació o substitució de rètols.
 • Instal·lació de plaques fotovoltaiques/solars
 • La formalització d'operacions jurídiques que, sense constituir o modificar un règim de propietat horitzontal, simple o complexa, comporten un increment del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior (s'haurà de presentar la documentació mínima exigida legalment).

Obres sense intervenció de tècnic

 • Execució de prospeccions, cates i sondejos en un terreny.
 • Substitució/arranjament generalitzada d'elements no estructurals de cobertes i terrats (teules, teles asfàltiques, enrajolats, ...), sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessària la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).
 • Restauració, neteja i/o reparació de façanes, i dels seus elements, afectant una altura igual o superior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similar (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).
 • Restauració, neteja, reparació i/o substitució d?envans pluvials, i dels seus elements, afectant una altura igual o superior a 6 metres des de rasant de carrer, sempre i quan, no continguin AMIANT i/o no sigui necessari la utilització de bastida, pont penjant o qualsevol altre element auxiliar similars (si bé s'accepten les plataformes i cistelles elevadores).
 • Substitució, reparació o col·locació de paviment interior o exterior d'un edifici i/o espai comunitari.
 • Substitució de falsos sostres (aquesta operació no pot disminuir l'alçada lliure interior).
 • Substitució o col·locació de tendals ancorats.
 • Reparació de xemeneies domèstiques.
 • Tala d'arbres (màxim 5).
 • Construcció, enderroc, substitució, instal·lació, modificació o reparació de tanques i murs (excepció dels de contenció).
 • Els actes subjectes a intervenció que es duguin a terme en sòl no urbanitzable i urbanitzable no delimitat i que estiguin emparats en un projecte d'actuació específica o en un pla urbanístic que ordeni amb el mateix detall els terrenys afectats, sempre que no requereixin l'elaboració d'un projecte tècnic d'acord amb la legislació sobre ordenació de l'edificació. *
 • En locals o industries, obres d'instal·lacions de serveis (aigua, gas, electricitat, etc), sense que afectin elements estructurals.

Pagament del ICIO (Impost per a les Construccions, Instal·lacions i Obres)

Un cop efectuada la presentació de la Comunicació prèvia d'obres a l'Ajuntament de Rubí, per part de l'Oficina de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona se'ls notificarà de la liquidació del pagament de l'ICIO que s'haurà d'efectuar dins els terminis i en els llocs que s'atorguin.

Documentació comú a presentar en les comunicacions amb i sense intervenció de tècnic

Sol·licitud de comunicació d'obres per duplicat

Autorització de la Comunitat de Propietaris, si s'escau(en cas d'obres que afectin elements estructurals i/o façanes i elements comuns)

Fitxa justificativa d'obtenció del Pressupost de referència (Pr) en compliment de l?ordenança Fiscal núm.6 i núm.17 o en cas que no sigui possible calcular el pressupost de referència, pressupost de l'empresa constructora/instal·ladora degudament signat i segellat per aquesta.

Fotografies a color i en bona resolució de l?estat actual de la finca (signat)

Nomenament de contractista (5)

Plànol d'emplaçament del PGO (signat) (6)

Document d'acceptació de residus signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió, en aplicació del Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de Prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). (Excepte en la tala d’arbres)

Document justificatiu del pagament de la taxa per comunicació d'obres (7)

Documents justificatius de la constitució de Fiances en concepte de possibles desperfectes a la via pública (a dipositar pel titular de la comunicació) (8)

Poders del representant legal (persona jurídica)

Model d'autorització (persona física)

(5) veure model a l?apartat de Recursos relacionats de la web municipal

(6) Es pot obtenir a l?Oficina del Plànol de la Ciutat de l?Ajuntament de Rubí o bé a la web municipal

(7) Autoliquidació generada i lliurada per l?Oficina de la Diputació de Barcelona, C. Pau Claris, 38 (Rubí) Tfon.934729116

(8) Autoliquidacions generades i lliurades per les oficines de la FUER o d?atenció al ciutadà, en el moment de la presentació de la documentació. Les Fiances en concepte de residus de construcció i demolició seran  calculades,  en funció de l?Estudi de Gestió de residus de construcció i demolició en compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s?aprova el Programa de Gestió de residus de la construcció de Catalunya(PROGROC) presentat; en cas de no ser obligatori presentar aquest Estudi, la Fiança en concepte de residus de construcció i demolició serà del import mínim de 150 ?, en aplicació a l?Acord de Junta de Govern Local de data 1 d?abril de 2016 amb expedient 000008/2016-LLIC

Documentació complementària a aportar amb l'anterior, únicament en les comunicacions amb intervenció de tècnic.

Estudi de gestió de residus de construcció i demolició en compliment del Decret 89/2010 de 29 de juny pel qual s?aprova el Programa de Gestió de residus de la construcció de Catalunya(PROGROC)(5)

Declaració Responsable Tècnics

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i Coordinador de Seguretat i Salut, degudament signats

Nomenament de la Direcció facultativa (assumeix del tècnic competent)

Projecte tècnic degudament signat pel tècnic competent  i el promotor (2 exemplars)

(5) veure model a l?apartat de Recursos relacionats de la web municipal

 • Constitució de fiances amb targeta bancària a l'OAC o a la FUER.

Ordenança fiscal núm.6 i núm.17

Presencial Tràmit presencial
Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Centre C/ Narcís Menard, 13-17 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 Horaris: 

De dilluns a dijous de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:30h. Divendres i vigilies de festius de 8:30 a 14:00h.

Les vigiles de festiu, són:
- 30 d'abril
- 31 d'octubre
- 5 de desembre

Durant el mes de juny i setembre, l'horari serà

- Matins: de dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h,

- Tardes: dilluns i dimecres de 16:00 a 18:30h

 

Horaris especials:

De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30h durant els següents dies:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Oficina d'Atenció a la Ciutadania - OAC Les Torres Rambleta Joan Miró, s/n (davant l'edifici de Rubí Desenvolupament) 08191 Rubí Telèfon: 93 5887000 ext. 2425 Horaris: 

De dilluns a divendres de 8:30 a 14:00h.

 

L'oficina restarà tancada els dies següents:

- del 15 al 18 d’abril (setmana santa)

- 23 d’abril

- 28 de juny

- de l’1 de juliol al 10 de setembre (estiu)

- del 23 al 31 de desembre de 2019 i el 2 i 3 de gener de 2020 (Nadal)

Finestreta Única Empresarial de Rubí Masia Can Serra, C/Can Serra núm 3, PAE CIT 5B La Llana 08191 - Rubí 08191 Rubí Telèfon: 93 588 70 00 Horaris: 

Matins: De dilluns a divendres de 8.30 a 14.00 h.
Tardes: Dimarts i dijous de 15:30 a 18:00 h.

Horaris especials: Del 15 al 18 d'abril (Setmana Santa) de l'1 de juliol fins el 10 de setembre i del 23 de desembre de 2019 al 3 de gener de 2020 l'horari serà de 8:30 a 14:00h.

Les vigílies de festiu: 30 d'abril, 31 d'octubre i 5 de desembre l'horari serà de 8:30h a 14:00h

L'oficina romandrà tancada per vancances d'estiu del 12 al 16 d'agost ambdós inclosos

 

Ajuntament de Rubí

Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00

Ens podeu enviar els vostres comentaris electrònicament a través del formulari d'avisos queixes i suggeriments.

 

Conforme amb:
XHTML 1.0 | CSS 3.0 | W3C WAI-AA
Projecte desenvolupat per SEMIC
Seu Electrònica